Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Değişikliği gerçekleşti. Bu değişiklik kapsamında İSG yenileme eğitimleri işe başlama eğitimi ve temel eğitim olarak ikiye ayrıldı. Bundan böyle, tüm yenileme eğitimleri online olarak yapılabilecek.
 
Detaylı bilgi ve online İSG eğitimleri için ARTIMETRİK Web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
 
İşe Başlama Eğitimi:  Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitim olarak tanımlanmış.
İşe başlama eğitimi;
 • İşverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir.
 • İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir.
 • Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz. 
 • Temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir.  
Temel Eğitim:  Asgari Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitim olarak tanımlanmıştır.
 • Yönetmeliğin Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar. (hiç bir tehlike sınıfında işe başlamadan temel eğitimi almasına gerek kalmamıştır.)
 • Bir iş yerinde tehlike sınıfına uygun temel eğitimini tamamlayan çalışanın iş değiştirmesi durumunda (aynı iş olmak şartı ile), tekrar temel eğitim almasına gerek bulunmamaktadır. Yeni başladığı iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda eğitilmesi yeterlidir.  Temel eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı iş yerinin tehlike sınıfına göre (Az tehlikeli 3 yıl, Tehlikeli 2 yıl, Çok Tehlikeli 1 Yıl) düzenli aralıklar süresince geçerlidir. 
 • Temel eğitim az tehlikeli de 8 saat, tehlikeli de 12 saat, çok tehlikeli de 16 saat olarak düzenlenir.  Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir. (4 ve 4'ün katları şeklinde verilmeye gerek kalmamıştır)
 • İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebilir.  (Uzaktan eğitim sadece yenileme eğitimlerinde verilebilir.)
 
Belgelendirme:  Düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimler belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanır. 
 • Temel eğitimlere ilişkin belgeler yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan örneğine uygun olarak düzenlenir. 
 • Çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edilir.  
 • İkinci nüshada işverenin imzası yeterli olup, eğitici veya eğiticilerin imzası aranmaz. 
Not: Önceden her firma yönetmeliğin istediği verilere göre kendi eğitim sertifikasını hazırlıyordu. Şimdi yönetmelik bir format getirdi. Ayrıca yeni eklenen bir diğer nokta ise tüm sertifikalarda işveren imzasının olması.
 
Eğitim Konuları: Ek-1 de belirtilen genel, sağlık ve teknik konular dışında diğer konular eklenmiş. 
Diğer konular:  çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri
 
Eğitim verebilecek kişi ve kurum sayısı aşağıdaki şekilde arttırılmıştır. 
 

MADDE 13 – (Değişik:RG-24/5/2018-30430)

(1)  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,

tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.

(2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:

a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.

c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır.

Detaylı bilgi ve online İSG eğitimleri için ARTIMETRİK Web sitesini ziyaret edebilirsiniz.